Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Iran: 11 nya avrättningar efter att folket bojkottar regimens skenval

Iranska regimen verkställde, enligt rapporter, 11 avrättningar mellan den fjärde och sjunde mars. Därmed återupptar regimen avrättningarna efter ett kort avbrott inför sitt skenval till parlamentet och expertrådet.

FN:s utredningsgrupp slog nyligen fast att iranska regimen hade tagit till ”onödigt och oproportionerligt dödligt våld” för att kväsa det folkliga uppror som började 2022. FN:s utredningsgrupp slår dessutom fast att dessa grova människorättskränkningar uppgick i många fall brott mot mänskligheten.

Utredningsgruppens rapport understryker behovet av internationella åtgärder för att stoppa den straffrihet som råder i Iran, sedan fyra årtionden, skrev FFFI i ett pressmeddelande, den åttonde mars.

FFFI uppmanade svenska regeringen och EU att verka för att stoppa den straffrihet som rådet i Iran. Det genom att hänskjuta regimens dokumenterade brott mot mänskligheten och utredningsgruppens rapport till säkerhetsrådet med avsikt att åtala förövarna i en internationell domstol eller ICC.

Sverige och EU bör också verka för att FN:s råd för mänskliga rättigheter förlänger mandatet för FN:s utredningsgrupp och den särskilde rapportören för Iran med ytterligare ett år under den kommande sessionen.

Senaste avrättningarna i Iran

Torsdagen, den sjunde mars

Fem fångar avrättade genom hängning i staden Qazvin. En av de avrättade, Hamid (Mehdi) Gergij, var från den baluchiska folkgruppen.

Fången Hadi Hadikhanlou avrättad i staden Zanjan.
Två andra fångar Abbas Dadvar och Fakhraldin Mangur Nejad avrättade i staden Mashhad.

Onsdagen, den sjätte mars

En fånge från den baluchiska folkgruppen avrättade i Gonbad Kavous-fängelset.
Fången Salim Bagheri avrättad Kashan-fängelset.

Måndagen, den fjärde mars

Fångarna, Mustafa Jamil Samadi och Iman (identifierad endast genom sitt förnamn), var avrättade i Adel Abad-fängelset i staden Shiraz.