Opinion

”Hijab i väst” ett verktyg för islamister för att kidnappa demokratin

Debatten om slöjförbud i svenska förskolor och skolor upp till sjätte klass har under den senaste tiden tagit ny fart i det svenska samhället. Parallellt ökar även faran med de religiösa fundamentalisternas aktiviteter från ett kvinnoperspektiv.

Kvinnors frihet och självständighet är alltid hotade när religiös fundamentalism vinner inflytande i samhället.

Inom samtliga stora religioner hyser den fundamentalistiska tolkningen en kvinnofientlig ideologi. Men idag är fundamentalistisk islam det främsta hotet eftersom den är mycket mer välfinansierad och välorganiserad än tidigare, inte minst i Sverige.

Detta illustreras bäst av det faktum att iranska regimens propagandamaskineri via Imam Ali Center i Järfälla har bjudit in till ett seminarium med temat “hijab i väst“, den första februari. Centret har enligt rapporter en etablerad förbindelse med Teheran-regimens ambassad i Stockholm.

Vad är den iranska regimen ska förmedla? Med all säkerhet den bakåtsträvande ideologi regimen dagligen tvingar på iranska folket med våld där kvinnor inte betraktas som människor med individuella fri- och rättigheter utan marginaliseras till andra klassens medborgare i både lagstiftning och i praktik.

Kvinlig moralpois i Iran arresterar en kvinna med avvikande Hijab

Teheran-regimen betonar att kvinnans värde och plats i samhället är att endast vara hustru och mor vars skyldighet är att föda och uppfostra barn samt att tillfredsställa sina män.

Detta strider säkerligen mot människornas lika värde och kvinnans självbestämmande som är stadgad i den grundläggande allmängiltiga principen.

Sedan revolutionen 1979 är det förbjudet för kvinnor i Iran att röra sig utomhus utan att täcka håret. Dessa kvinnofientliga lagar implementeras av en sedlighetspolis och över 20 andra säkerhetsorgan. Brott mot förbudet kan leda till varning, böter, fängelse eller utsättas för våld och syraattack.

Den Iran-baserade oberoende forskaren och ekonomen Mohammad Maljoo har genomfört en vetenskaplig undersökning i frågan.

Maljoo har granskat och sammanfattat undersökningen genom att slå ihop olika frågor som ställdes i undersökningen till två huvudfrågor (för kvinnors eget val kontra för obligatorisk hijab). Enligt honom visar undersökningen i sin helhet att majoriteten, 78,3 procent av iranierna, inte stödjer slöjtvånget medan 21,7 procent anser att det ska vara obligatorisk hijab för kvinnor.

Iranska regimens Imam Ali Center och dess tillhörande moskéer har under decennier haft en central roll i spridningen av islamistisk fundamentalism. Detta center tillsammans med andra islamiska föreningar vars ”imamer” har dömts för terrorism och som nu väntar på utvisning snedvrider hela debatten om islamismens frammarsch i Sverige.

Tyvärr har många krafter inom den svenska politiska arenan och kulturaktivister, utan att betänka konsekvenserna, försökt ge mer utrymme till dessa destruktiva krafter som underminerar och inget annat än att helt avskaffa våra demokratiska värderingar genom att stämpla kritiska röster mot islamismen som islamofober.

Samtidigt står myndigheterna, polisen, regeringen, säkerhetspolisen och media i Sverige handfallen. De blidkar och kohandlar med den islamiska fundamentalismens främsta sponsor, den iranska regimen, istället för att agera med beslutsamhet för att stoppa och förebygga spridningen av denna farliga cancertumör som växer i det svenska samhället.

Därmed vinner den islamiska fundamentalismen mer och mer mark i Sverige. Denna bakåtsträvande ideologi härstammar egentligen från barbariets tid då hedersvåld, tvångsgifte, månggifte och barnäktenskap var en del av människans kultur och tradition.

Förespråkare för denna bakåtsträvande ideologi utnyttjar människor som har tagit sig till Sverige men av olika anledningar känner sig utanför det svenska samhället eller inte varit villiga eller kunnat anpassa sig till våra öppna och demokratiska samhälle. Detta utgör ett av de största hoten mot det moderna samhället och dess öppna och demokratiska värderingar.

Det är klart att religionsfrihet och yttrandefrihet råder i det svenska samhället. Det är och ska förbli en självklarhet. Men det ska inte betyda att demokratins värsta fiende ska ha fria händer att skapa en ny grogrund för terrororganisationer.

Spridning av dessa bakåtsträvande ideologier kommer emellertid att påverka det politiska klimatet negativt och sätter Sveriges välstånd och säkerhet i fara, i alla avseenden.

Den terrorism som har spridits sig i världen, och i väst i synnerhet, är bara i sin linda, på grund av de demokratiska ländernas naiva bemötande av denna omänskliga ideologi i den moderna historien.

Vi kan inte komma undan terrorismen genom kompromiss och eftergivenhet. Vi måste kämpa för de demokratiska värderingar vi historiskt har betalat ett högt pris för att etablera och säkerhetsställa. Miljoner människor i Mellanöstern, särskilt Iran, riskerar idag sina liv för att utmana och avsätta fundamentalistiska regimer. Deras uppoffring bör även vara föredömen och ge oss mod att stå upp mot de islamiska fundamentalisterna även här i Sverige

Mojtaba Ghotbi
2020 01 30