Artikel, Nyheter

Växande barnhandel en otalad verklighet i Iran

barnarbeteDet finns många angelägna humanitära frågor i Iran, men en som ofta förbises och är underrapporterad är frågan om barnhandel och barnarbete.

Barnarbete är idag en kritisk fråga i större delar av världen och omfattar andra viktiga frågor som exploatering, människohandel och en grundläggande uppdelning i samhällets grundvalar.

Människohandel och barnarbete har haft en exponentiell ökning i Iran under prästerskapets styre och blir allt vanligare i det iranska samhället.

Enligt rapporter och regimens egna siffror är Iran en de värsta syndarna i världen när det gäller barns rättigheter. Den iranska regimen har inte gjort så mycket för att lösa dessa problem utan tvärtom är i själva verket själv inblandad i människohandel och utnyttjande av barn.

Historiskt låga inkomstnivåer, fattigdom och låg levnadsstandard för familjer med flera barn i Iran har bidragit till att barnen ses som arbetskraft och inkomstkälla för familjer i synnerhet de allra fattigaste itanför storstäder. Regimens befintliga lagar om barnarbete samt bristen på stöd från samhället och obefintligt opinionsbildning för barns rättigheter har skapat ett klimat i iranska samhället där barn är ofta föremål för övergrepp och exploatering.

Enligt färsk statistik är det så många som tre miljoner eller 22% av barn under 18 år i Iran som inte går i skolan. Minst hälften av dessa barn (1.5 miljoner) utnyttjas på något sätt som barnarbetare. Denna oroväckande trend berövar inte bara barn en chans att utvecklas genom utbildning utan vidmakthåller även en cykel av fattigdom och okunnighet. Det lämnar också bakom sig miljontals barn utan framtidsmöjlighet eller frihet vilket skadar samhället för kommande generationer.

En undersökning publicerad av iranska dagstidningen ”Shahrvand” på onsdagen, den 13 maj, visar att iranska regimens myndigheter har mörkat problemet med barnarbete i Iran och den verkliga situationen är långt värre än vad som rapporterats tidigare. Något som prästerskapets regering har misslyckats med att noggrant redogöra för är hur många barn som arbetar i landet.

Rapporter fastställer i intervju med familjer att flera familjer säljer sina barn för en summa från motsvarande 1000 upp till 16000 svenska kr.

Rapporten tillägger att barnen utnyttjas av handlarna för prostitution, tiggeri, eller försäljning och smuggling av narkotika.

Den enda tillgängliga statistiken visar antalet gatubarn eftersom de är mycket synliga men detta är endast en liten del verklighet.

Nuvarande uppskattningar av antalet barn som lever på iranska gator är skrämmande 2 000 000. Problemet med ”gatubarn” i Iran sträcker sig till många stadskärnor som i Teheran, Isfahan, Mashhad. Shiraz Mazandran… Många av dem utgörs av barn som flyr från svåra omständigheter eller missbrukarfamiljer.

Den iranska regimen har saft att den arbetar för att stoppa barnarbete och den omfattande handeln med barn men fakta målar en helt annan bild. I många fall är det uppenbart att det är regimens egna myndigheter som kränker de mest grundläggande rättigheterna för barn i Iran.

Enligt amerikanska utrikesdepartementets rapport från 2012 spelar kriminella organisationer med politiska förbindelser en viktig roll i människohandeln i Iran. Den amerikanska rapporten säger vidare att ”obekräftade rapporter tyder på att religiösa ledare och migrationstjänstemän är inblandade i människohandel.” Rapporten betonar att det är regeringens delaktighet och apati som möjliggör exploatering och handel med kvinnor och barn i Iran.

”Regeringen i Iran uppfyller inte miniminormerna för eliminering av människohandel, och vidtar inte betydande insatser för att göra detta. [Den iranska] regeringen har under rapportperioden inte försett internationella samfundet med information om sina ansträngningar för att bekämpa trafficking. Detta hindrar insamling av information om människohandeln i landet och [iranska] regeringens ansträngningar för att stävja det. Allmänt tillgänglig information från icke-statliga organisationer, pressen, internationella organisationer och andra regeringar tyder ändå på att den iranska regeringen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att ta itu med de omfattande utmaningar son människohandel skapat för landet”.

Rapporten klassar därför Iran som en av de värsta länderna i världen när det gäller människohandel för sjunde året i rad.

Iranska regimen har också enligt uppgifter åtalat flera offer för sexhandel för vad den påstår är ”olagliga handlingar”. Detta trots att de begicks under tvång och är en direkt följd av den utsprida människohandeln i landet.

Men regimen fortsätter att trotsa internationella normer och regler. Irans trotsande av internationell rätt visar systematiska kränkningar av barns rättigheter, och regeringens direkta inblandning i människohandel inom landet.

Trots att Iran har skrivit under konventionen om barns rättigheter står regeringens politik i stark kontrast till de artiklarna i konventionen.

-Artikel 20 efterlyser att barn som inte kan tas om hand av sin egen familj har rätt till särskild omvårdnad och stipulerar att de måste tas om hand på rätt sätt, av människor som respekterar deras etniska grupp, religion, kultur och språk.

-Artikel 22 anger att barn har rätt till särskilt skydd och hjälp om de är flyktingar (om de har tvingats lämna sina hem och leva i ett annat land), utöver alla rättigheter i denna konvention.

-Artikel 32 säger att staten har en skyldighet att skydda barn från arbete som är farligt eller kan skada deras hälsa eller deras utbildning. Det säger vidare att ”barnens arbete inte får äventyra någon av deras andra rättigheter, inklusive rätten till utbildning, eller rätten till avkoppling och lek.”

-Artikel 34 efterlyser regeringar att skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

-Artikel 35 efterlyser regeringar att vidta alla åtgärder som är möjliga för att se till att barn inte förs bort eller säljs eller förhindra handel med barn för varje ändamål och i varje form.

Därtill har Iran fortfarande inte skrivit under 2000 års FN:s protokoll om människohandel, ett viktigt internationellt avtal med fokus på att förebygga människohandel.

I själva verket bär iranska regimen en stor del av skulden för den aktuella exploatering av barn i Iran. Regimens olika regeringar genom åren har inte bara misslyckats med att ta itu med den allvarliga situationen utan har genom sin korruption och sitt maktmissbruk banat väg, underlättat och uppmuntrat exploatering av barn. Det är ingen tillfällighet att Iran är det enda land i världen som fortsätter att avrätta minderåriga.

Barnen i Iran förtjänar chans till riktig utbildning, samhällets stöd samt skydd mot exploatering och missbruk. Det internationella samfundet måste göra mer för att skydda de utsatta och osynliga barnen i Iran, i synnerhet när regimen i Iran ignorerar dem.

Mojtaba-Ghotb-7201Mojtaba Ghotbi
2015 05 18