Motståndsrörelsen

NCRI:s 10-punkts plattform för framtida Iran

Rajavi-conference-ParisVid ett möte i Europarådet i april 2006, presenterade Maryam Rajavi Iranska nationella motståndsrådets valda president, en tiopunktsplattform som inbegriper de universella demokratiska värdena:

1. Från vårt perspektiv, är valurnan det enda kriteriet för legitimitet. Följaktligen siktar vi mot en republik baserad på allmän rösträtt.

2. Vi strävar efter ett pluralistiskt system, partifrihet och mötesfrihet. I framtidens Iran kommer vi att respektera alla individuella friheter.
Yttrandefrihet, tryckfrihet och informationsfrihet är helt fri och all censur eller inkvisition är förbjudet.

3. I morgondagens fria Iran stöder vi och åtar oss att avskaffa dödsstraff.

4. Den iranska motståndsrörelsen förbinder sig till separation mellan religion och stat. Varje form av diskriminering mot anhängare av alla religioner och samfund kommer att vara förbjuden.

5. Vi tror på fullständig jämställdhet i politiska, sociala och ekonomiska arenor. Vi förbinder oss även till att arbeta för lika deltagande av kvinnor i politiskt ledarskap. Alla form av diskriminering av kvinnor kommer att avskaffas. De kommer att åtnjuta rätten att fritt välja sin klädsel.

6. Vi vill inrätta ett modernt rättssystem utifrån principen om oskuldspresumtion, rätten till försvar samt rätten till prövning av
offentlig domstol. Vi efterlyser även domarnas självständiga ställning. Grymma och förnedrande straff kommer inte att ha någon plats i framtida Iran.

7. Vi åtar oss FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt internationella konventioner och överenskommelser, inklusive
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor.

8. Vi erkänner marknadsekonomi samt rätten till privat egendom och privata investeringar.

9. Vår utrikespolitik utgår ifrån på fredlig samexistens, internationell och regional fred och samarbete, samt respekt för FN-stadgan. Vi kommer att upprätta förbindelser med alla länder.

10. Vi vill att morgondagens fria Iran skall vara utan kärn- och
massförstörelsevapen