Motståndsrörelsen, Nyheter

Ashraf-invånarna betraktas nu officiellt som asylsökare under internationell rätt

FN:s flyktingkommissariat bekräftar i ett uttalande av den 13 september 2011 att det har mottagit ett betydande antal individuella ansökningar från invånarna i Camp Ashraf om att pröva deras flyktingstatus.

FN-organet tillkännager att det har inlett en process i syfte att pröva invånarnas önskemål utifrån individuell basis på ett rättvist och effektivt förfaringssätt då Irak saknar ett nationellt asylprövningssystem.

UNHCR understryker i sitt uttalande att de invånare i Camp Ashraf som lämnat in en ansökan betraktas hädanefter officiellt som asylsökande enligt internationell lag där varje enskilt fall kommer att bedömas utifrån sina egna meriter och i enlighet med internationell rätt. Uttalandet tillägger att det inte finns något formellt krav på invånarna att ta avstånd från Folkets mujahedin för att få kunna ansöka om flyktingstatus.

UNHCR slår även fast att folkrätten kräver att invånarna i Ashraf måste kunna åtnjuta grundläggande skydd för deras säkerhet och välbefinnande. Detta inkluderar även principen om non-refoulement, det vill säga skydd mot utvisning eller förflyttning till gränsområden där deras liv eller frihet skulle kunna hotas.

UNCHR har fortfarande inte slagit fast platsen för intervjuerna men har i ett brev till den irakiska regeringen begärt att den ska överväga att förlänga tidsfristen för stängningen av lägret samt att tillhandhålla nödvändiga resurser så att dessa ansökningar om flyktingstatus kan granskas på ett lämpligt sätt i rättan tid.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, anser att detta beslut borde ha kommit långt tidigare men välkomnar initiativet som ett första positivt steg i rätt riktning. Regeringen måste nu använda sitt internationella inflytande och utöva påtryckningar på den irakiska regeringen så att den i enlighet med internationella lagar och konventioner, upphör med sin olovliga behandling av invånarna i Camp Ashraf, stoppar den pågående inhumana belägringen inklusive de repressiva restriktionerna som äventyrar invånarnas fortsatta säkerhet och välbefinnande.

Mot bakgrund av tidigare våldsamma attacker mot invånarna i Ashraf uppmanas regeringen härmed att använda alla sina kontakter i FN:s råd för mänskliga rättigheter i syfte att påkalla hög kommissarien för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, att vidta skyndsamma nödvändiga åtgärder för att säkerställa en permanent stationering av ett FN-övervakningsteam i Camp Ashraf med uppdrag att garantera invånarnas rätt till grundläggande skydd när UNHCR utför sitt granskningsarbete.