Folkliga protester, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EU antar en resolution om situationen i Iran

Europaparlamentet, EP, antog på torsdagen en resolution om EU:s förhållningssätt gentemot Iran, där man bland annat fokuserar på prästerskapets grymma brott mot mänskliga rättigheter, i synnerhet efter det omstridda presidentvalet i juni 2009 och efterlyser drastiska förbättringar.

Europaparlamentet tillkännager att den politiska utvecklingen i Iran efter det omstridda presidentvalet i juni 2009, som enligt många kännetecknades av oegentligheter, har visat att det finns en stor potential för en folkledd, demokratisk förändring i landet, framdriven av ett sjudande och aktivt samhälle.

EP medger i sin resolution av den 10 mars 2011, det mer kväsande förtrycket i Iran och kungör att ”Irans säkerhetsstyrkor, revolutionsgardet, Basijmilisen och polisen, har reagerat med brutala kraftåtgärder och godtyckligt gripit tusentals fredliga demonstranter och dissidenter, bland annat studenter och akademiker, kvinnorättsaktivister, fackföreningsmedlemmar, advokater, journalister, bloggare, präster och kända människorättsförsvarare. Det är tydligt att man på detta sätt har velat skrämma kritiker till tystnad och kväsa oppositionen. Domstolarna har iscensatt omfattande skenrättegångar mot hundratals kända reformvänner och aktivister, vilka resulterade i att några av de åtalade dömdes till långa fängelsestraff eller rentav till döden.”

Samtidigt uttrycker EP en oro för att Iran fortfarande tillämpar dödsstraff, särskild genom den barbariska tortyrmetoden stening, samtidigt som parlamentet medger att ”det iranska folkets grundläggande mänskliga rättigheter – rätten till liv, yttrandefrihet och föreningsfrihet, samt att slippa godtyckliga gripanden, kvarhållanden och tortyr, och att slippa alla former av diskriminering – kränks alltjämt ostraffat. Många iranier har avrättats av politiska skäl, många andra sitter fängslade och hundratals har tvingats fly landet av rädsla för sina liv och/eller för att undfly frihetsberövande på obestämd tid, förhör och tortyr.”

Förutom situationen för mänskliga rättigheter belyser Europaparlamentet, prästerskapets destabiliserande roll i region samt uttrycker oro för Irans suspekta kärnenergiprogram. EP kungör bland annat att ”Irans kärnenergiprogram har under årens lopp kännetecknats av strävan att hemlighålla verksamheten. Detta har undergrävt tilltron till Irans påståenden om att programmet endast har fredliga syften.”

EP tillägger att ”den iranska regeringens politik utgör till vissa delar ett hot mot stabilitet och fred i regionen. I synnerhet Israel och Gulfregionen känner sig hotade av Irans aggressiva och riktade uttalanden, liksom av landets pågående kärnenergiprogram och stöd till Hizbullah och Hamas. Iran skulle emellertid kunna spela en stabiliserande roll till förmån för hela regionen, förutsatt att landet normaliserar sina internationella relationer, i synnerhet med länderna i närområdet, en gång för alla klargör det verkliga syftet med sitt kärnenergiprogram och garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna och demokrati.”

Europaparlamentets resolution ”kräver ett stopp för straffriheten i Iran genom att ett förfarande för oberoende rättslig översyn införs i landet eller genom att talan via FN:s säkerhetsråd väcks vid institutioner som verkar enligt internationell rätt, såsom Internationella brottmålsdomtolen.”

”Europaparlamentet noterar med oro den inrikespolitiska situationen, särskilt vad gäller demokratifrågan. Parlamentet noterar också det iranska folkets och i synnerhet den unga generationens strävan efter förändring, och beklagar djupt att Irans regering och parlament inte tycks mottagliga för de berättigade krav som ställs av medborgarna. Parlamentet framhåller att folkets missnöje över Irans regering på grund av den allvarliga socioekonomiska situationen och bristen på frihet och grundläggande respekt för mänsklig värdighet i Iran är det största problemet som den nuvarande regimen måste övervinna för att kunna överleva.
Europaparlamentet understryker att demokratiska förändringar inte kan påtvingas utifrån, inte ens med militära medel, utan måste uppnås genom en fredlig demokratisk process. Parlamentet uttrycker sin beundran för modet hos de tiotusentals iranier som fortsätter att riskera sina yrkeskarriärer och liv genom att kräva större frihet och utökade demokratiska rättigheter i Iran.”

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, välkomnar denna resolution och hoppas att detta första positiva steg mot prästerskapets religiösa envälde skall markera en början till ännu resolutare ställning mot de ansvariga för förtrycket i Iran.

FFFI understryker återigen att eftergiftspolitiken och kohandel gentemot Iran har visat dig resultatlösa och att sätta sin tro på att fortsatta dialog med prästerskapet kan åstadkomma tillfredsställande överenskommelser är både naivt och förnumstigt, i synnerhet då detta sker på det iranska folket och den iranska oppositionens bekostnad.

FFFI prisar dock EP:s beslut att uppmärksamma prästerskapets brott mot mänskliga rättigheter samt att tillkännage iranska folkets kamp för ett fritt och demokratiskt Iran. EU bör i enlighet med sin senaste resolution helt överge sin eftergiftspolitik och mer aktivt stödja en demokratisk förändring i Iran genom iranska folket och deras motståndsrörelse.

För att ta del av hela resolutionen, klicka här.