Motståndsrörelsen, Nyheter

EU uppmanar USA att ta bort Irans oppositionsgrupp från terroristlista

 

FFFI- Europaparlamentet i Strasbourg tillkännagav i dagens plenarsammanträde att den skriftliga förklaring nummer 75 om Ashraflägret har antagits med absolut majoritet. Förklaringen undertecknades av 401 Europaparlamentariker utav totalt 736. 

Förklaringen menar att pågående brott mot invånarna i Ashraf och deras familjer i Iran motiveras av USA:s orättfärdiga terrorist-stämpel på Irans huvudsakliga opposition Folkets Mujahedin (PMOI) och uppmanar Catherine Ashton, EU:s chef för utrikespolitik, att uppmana USA att ta bort PMOI från sin lista över utländska terrorist organisationer. 

Folkets mujahedin, som syftar till att störta den iranska regeringen, har funnits på  USA:s listan sedan 1997, när Clinton-administrationen försökte blidka prästerskapet i Iran genom att få till stånd en dialog och ett närmare samarbete med Teheran. 

Appellationsdomstolen för Columbia-distrikt beslutade i en dom  i juli att bevarandet av PMOI på  listan över förbjudna organisationer har åsidosatt rättssäkerheten och saknade tillräcklig bevis. Således uppmanade  domstolen amerikanska utrikesdepartementet att åter granska gruppens status.” 

Förklaringen uppmanar också FN att erbjuda akut skydd till invånarna i Camp Ashraf . 

 

SKRIFTLIG FÖRKLARING

i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen 

om Ashraflägret 

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson 

0075/2010 

Skriftlig förklaring om Ashraflägret 

Europaparlamentet avger denna förklaring 

–    med beaktande av sina tidigare resolutioner om de mänskliga rättigheterna i Iran, 

–    med beaktande av sin resolution av den 24 april 2009 om Ashraflägret, hem för 3 400 iranska dissidenter i Irak, däribland 1 000 kvinnor, och där alla är klassade som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen, 

–    med beaktande av att det oppositionella Iranska folkets mujahedin ströks från EU:s svarta lista 2009, 

–    med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A.  Flera släktingar till de boende i Ashraflägret har av den iranska regimen dömts till döden efter att ha besökt sina familjer i Ashraf. 

B.  Den irakiska regeringen har inte respekterat Europaparlamentets resolution och fortsätter sin skoningslösa belägring av lägret. 

C.  De boende utsätts fortfarande för yttre påtryckningar under förevändningen att Iranska folkets mujahedin alltjämt finns på USA:s svarta lista. 

D.  I juli 2010 avkunnade USA:s appellationsdomstol dom till fördel för Iranska folkets mujahedin och uppmanade utrikesdepartementet att se över sitt beslut om att låta dem finnas kvar på USA:s svarta lista över terroristmisstänkta. 

E.   USA- och FN-styrkor har dragit sig tillbaka från Ashraflägret och de boende riskerar nu att attackeras. 

1.   Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förmå USA att följa EU:s exempel genom att stryka Iranska folkets mujahedin från sin svarta lista och att uppmana FN att omedelbart ge skydd till Ashraf. 

2.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament. 

Texten på Europaparlamentets hemsida, 

http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/writtenDecl/wdFastAdopted.do?language=SV