Andra nyheter

Vägra möta den iranska regimens företrädare

Friends of a Free Iran

Sverige

Stockholm, den 29 oktober 2010

Det är med stor förvåning den svenska grenen av FOFI (Friends of a Free Iran) tagit del av uppgifter om en iransk parlamentarisk delegation, som under nästa vecka avser besöka den svenska riksdagen och utrikesdepartementet.

Det bör påpekas att inga företrädare för den iranska maktapparaten äger någon demokratisk legitimitet. Besöket måste ses mot bakgrund av den ökande internationella isoleringen av den iranska regimen. Syftet med besöket är utan tvivel att tillskansa den iranska regimen politisk legitimitet. Den svenska riksdagen och regeringen bör under inga omständigheter låna sig till en fallande diktaturregims desperata försök att framstå som en normal internationell partner. Tvärtom är det av yttersta vikt att inte bryta den med stor möda bildade internationella front mot den iranska diktaturen.

Lika olämpligt som det hade varit att frottera sig med den fallande sydafrikanska apartheidregimens företrädare, är det att ge denna delegation tillträde till den svenska demokratins finrum. Genom att vägra möta den iranska regimens företrädare kan den svenska riksdagen och regeringen sända den tydliga signalen att Sverige inte längre betraktar den islamiska republikens företrädare som det iranska folkets representanter. På så sätt kan Sverige underlätta en övergång till demokratiskt styre i Iran istället för att förlänga det iranska folkets lidande ytterligare.

På styrelsens uppdrag,

Gösta Grönroos,

Vice ordförande, FOFI-S

Kontakt: info@fofi.se

+46 73 992 9552